fbpx

[橙新聞] 入伙丨36年樓齡公屋大改造 40萬裝修走輕工業風 一次過解決先天缺陷

橙新聞節目「入伙」 x EcHouse裝修配對 !今次靚女主持會介紹我地EcHouse 配對既公屋單位,一齊黎重溫一下啦

以前生活水平低,有得住已經好好,抽到公屋之後,添置少少傢俱就入伙,但現時生活水平提高,愈來愈多自置公屋業主捨得花錢裝修,內籠媲美私樓。今集就帶大家參觀一個新裝修的自置公屋單位,屋主將單位「全爆」,打造成簡約輕工業風,而且解決舊公屋洗手盆要放置在走廊等問題。